Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn dầu nhớt Shell

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu mỡ bôi trơn

Bảng tài liệu kỹ thuật (TDS) sản phẩm dầu nhớt và Chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) dầu nhớt Shell. Bảng tra sẽ giúp bạn có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm và DOWNLOAD dễ dàng hơn. Liên hệ 0989.411412 để được trợ giúp 24/7.

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn dầu nhớt Shell (TDS và MSDS)

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn dầu nhớt Shell (TDS và MSDS)

1. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Động Cơ – Shell Rimula

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Rimula R4 X 15W-40_TDS (VN)

2    Shell Rimula R4 X 20W-50_TDS (VN)

3    Shell Rimula R3 Turbo 15W-40_TDS (VN)

4    Shell Rimula R3 Turbo 20W-50_TDS (VN)

5    Shell Rimula R2 Extra 15W-40_TDS (VN)

6    Shell Rimula R2 Extra 20W-50_TDS (VN)

7    Shell Rimula R1 Multi 20W-50_TDS (VN)

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Rimula R4 X 15W-40_MSDS (VN) 

2    Shell Rimula R4 X 20W-50_MSDS (VN) 

3    Shell Rimula R3 Turbo 15W-40_MSDS (VN)

4    Shell Rimula R3 Turbo 20W-50_MSDS (VN)

5    Shell Rimula R2 Extra 15W-40_MSDS (VN)

6    Shell Rimula R2 Extra 20W-50_MSDS (VN)

7    Shell Rimula R1 Multi 20W-50_MSDS (VN)

2. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Thủy Lực – Shell Tellus

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Tellus S2 MX 32_TDS (VN) 

2    Shell Tellus S2 MX 46_TDS (VN) 

3    Shell Tellus S2 MX 68_TDS (VN)

4    Shell Tellus S2 VX 32_TDS (VN)

5    Shell Tellus S2 VX 46_TDS (VN)

6    Shell Tellus S2 VX 68_TDS (VN)

7    Shell Tellus S3 M 46_TDS (VN)

8    Shell Tellus S3 M 68_TDS (VN)

9    Shell Tellus S3 V 46_TDS (VN)

10  Shell Tellus S3 V 68_TDS (VN)

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Tellus S2 MX 32_MSDS (VN) 

2    Shell Tellus S2 MX 46_MSDS (VN) 

3    Shell Tellus S2 MX 68_MSDS (VN)

4    Shell Tellus S2 VX 32_MSDS (VN)

5    Shell Tellus S2 VX 46_MSDS (VN)

6    Shell Tellus S2 VX 68_MSDS (VN)

7    Shell Tellus S3 M 46_MSDS (VN)\

8    Shell Tellus S3 M 68_MSDS (VN)

9    Shell Tellus S3 V 46_MSDS (VN)

10  Shell Tellus S3 V 68_MSDS (VN)

3. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Bánh Răng – Shell Omala

Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Omala S2 GX 150_TDS (VN) 

2    Shell Omala S2 GX 220_TDS (VN) 

3    Shell Omala S2 GX 320_TDS (VN) 

4    Shell Omala S2 GX 460_TDS (VN) 

5    Shell Omala S2 GX 680_TDS (VN) 

6    Shell Omala S4 GXV 220_TDS (VN)

7    Shell Omala S4 GXV 320_TDS (VN) 

8    Shell Omala S4 WE 220_TDS (VN) 

9    Shell Omala S4 WE 320_TDS (VN)

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Omala S2 GX 150_MSDS (VN) 

2    Shell Omala S2 GX 220_MSDS (VN) 

3    Shell Omala S2 GX 320_MSDS (VN) 

4    Shell Omala S2 GX 460_MSDS (VN)

5    Shell Omala S2 GX 680_MSDS (VN) 

6    Shell Omala S4 GXV 220_MSDS (VN) 

7    Shell Omala S4 GXV 320_MSDS (VN) 

8    Shell Omala S4 WE 220_MSDS (VN) 

9    Shell Omala S4 WE 320_MSDS (VN)

4. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Máy Nén Khí – Shell Corena

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Corena S3 R 46_TDS (VN) 

2    Shell Corena S3 R 68_TDS (VN) 

3    Shell Corena S4 R 46_TDS (VN) 

4    Shell Corena S4 R 68_TDS (VN) 

5    Shell Corena S2 P 100_TDS (VN) 

6    Shell Corena S4 P 100_TDS (VN)

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Corena S3 R 46_MSDS (VN) 

2    Shell Corena S3 R 68_MSDS (VN) 

3    Shell Corena S4 R 46_MSDS (VN) 

4    Shell Corena S4 R 68_MSDS (VN) 

5    Shell Corena S2 P 100_MSDS (VN) 

6    Shell Corena S4 P 100_MSDS (VN)

5. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Máy Nén Lạnh – Shell Refrigeration Oil

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46_TDS (VN) 

2    Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68_TDS (VN) 

3    Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68_TDS (VN) 

4    Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68_TDS (VN) 

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46_MSDS (VN) 

2    Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68_MSDS (VN) 

3    Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68_MSDS (VN) 

4    Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68_MSDS (VN) 

6. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Hộp Số Và Dầu Cầu – Shell Spirax

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Spirax S2 G 90_TDS (VN) 

2    Shell Spirax S2 G 140_TDS (VN) 

3    Shell Spirax S2 A 80W-90_TDS (VN) 

4    Shell Spirax S2 A 85W-140_TDS (VN) 

5    Shell Spirax S2 ATF D 2_TDS (VN)

6    Shell Spirax S3 ATF MD 3_TDS (VN)

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Spirax S2 G 90_MSDS (VN) 

2    Shell Spirax S2 G 140_MSDS (VN) 

3    Shell Spirax S2 A 80W-90_MSDS (VN) 

4    Shell Spirax S2 A 85W-140_MSDS (VN) 

5    Shell Spirax S2 ATF D 2_MSDS (VN)

6    Shell Spirax S3 ATF MD 3_MSDS (VN)

7. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Mỡ Bôi Trơn Đa Dụng – Shell Gadus

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Gadus S2 V100 2_TDS (VN) 

2    Shell Gadus S2 V100 3_TDS (VN) 

3    Shell Gadus S2 V220 1_TDS (VN) 

4    Shell Gadus S2 V220 2_TDS (VN) 

5    Shell Gadus S2 V220 3_TDS (VN) 

6    Shell Gadus S2 V220C 2_TDS (VN) 

7    Shell Gadus S2 V220C 3_TDS (VN) 

8    Shell Gadus S2 A320 2_TDS (VN) 

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Gadus S2 V100 2_MSDS (VN) 

2    Shell Gadus S2 V100 3_MSDS (VN) 

3    Shell Gadus S2 V220 1_MSDS (VN)

4    Shell Gadus S2 V220 2_MSDS (VN) 

5    Shell Gadus S2 V220 3_MSDS (VN) 

6    Shell Gadus S2 V220C 2_MSDS (VN) 

7    Shell Gadus S2 V220C 3_MSDS (VN) 

8    Shell Gadus S2 A320 2_MSDS (VN) 

8. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Biến Thế – Shell Diala S4 ZX-I

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Diala S4 ZX-I_TDS (VN) 

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Diala S4 ZX-I_MSDS (VN) 

9. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Tuabin – Shell Turbo Oil T

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Turbo T 32_TDS (VN) 

2    Shell Turbo T 46_TDS (VN) 

3    Shell Turbo T 68_TDS (VN) 

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Turbo T 32_MSDS (VN) 

2    Shell Turbo T 46_MSDS (VN) 

3    Shell Turbo T 68_MSDS (VN) 

10. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Truyền Nhiệt – Shell Heat Transfer Oil S2

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Heat Transfer Oil S2_TDS (VN) 

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Heat Transfer Oil S2_MSDS (VN) 

11. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Rãnh Trượt – Shell Tonna

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Tonna S2 M 32_TDS (VN) 

2    Shell Tonna S2 M 68_TDS (VN) 

3    Shell Tonna S2 M 220_TDS (VN) 

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Tonna S2 M 32_MSDS (VN) 

2    Shell Tonna S2 M 68_MSDS (VN) 

3    Shell Tonna S2 M 220_MSDS (VN) 

12. Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn Dầu Tuần Hoàn – Shell Morlina

a. Bảng tài liệu kỹ thuật – TDS

1    Shell Morlian S2 B 32_TDS (VN) 

2    Shell Morlina S2 BL 10_TDS (VN) 

b. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất – MSDS

1    Shell Morlian S2 B 32_MSDS (VN) 

2    Shell Morlina S2 BL 10_MSDS (VN) 


Xem thêm:

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt Mobil

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt Castrol

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt Shell

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt Caltex

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt Total

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt Fuchs

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt Blackgold

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt MaxPro1

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt Brogarolas

Tài liệu kỹ thuật và Bảng chỉ dẫn an toàn (TDS & MSDS) dầu nhớt SHL

Đại lý phân phối Dầu nhớt chính hãng Mobil tại Hải Phòng

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu
1. Trụ sở chính: Số 139 Kiều Hạ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.
2. VPGD: Số 156 – 160 Kiều Hạ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại/  Fax: 0225.8832313
Hotline: +84. 989.411412
Email: prm@sptc.com.vn
—————————————————-

VPGD Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu tại Hải Dương

Địa chỉ: Đường 194, TT Phủ, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương.
Hotline 24/7: 0936.812.814
—————————————————-

VPGD Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu tại Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 85, Tổ 91, Khu 9A, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
Hotline 24/7: 0904.16.16.38

About Tác giả: Kỹ sư Phạm Thanh Xuân

Avatar of Tác giả: Kỹ sư Phạm Thanh XuânTốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam - Chuyên môn Máy tàu biển & Kinh tế vận tải biển. Hiện là CEO kiêm Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu (SPTC Corp)
---------------------------
✔️ Đã kiểm duyệt nội dung

Bình luận trên Facebook